– Chọn CHINESE TOOL – Muốn Flash thì chọn Write – Chọn đường dẫn đến file BIN – Chọn chế độ USB Mode – Chọn…

READ MORE »

I. Các công cụ cần thiết – Driver cần thiết: LINK1 hoặc LINK2 – SP Flash Tool: SP Flash Tool v3: LINK1 hoặc LINK2 SP…

READ MORE »

  I. Công cụ cần thiết Samsung KIES – Download Kies LINK1 hoặc LINK2 Hỗ trợ: Galaxy S4, Note 3 và những thiết bị cũ…

READ MORE »